budownictwo/nieruchomości energetyka

Energa podsumowała inwestycje CCGT w 2023 roku

24.01.2024 | Grupa ENERGA

Energa z Grupy ORLEN podsumowała stan realizacji inwestycji dwóch nowoczesnych bloków energetycznych powstających w Grudziądzu i Ostrołęce. Zaawansowanie wspomnianych inwestycji – obejmujące prace projektowe, budowlane, a także zakupy i dostawy – na koniec grudnia 2023 r. wyniosło w przypadku CCGT Ostrołęka 59,5%, a CCGT Grudziądz – 64,1%.

Technologię w powstających blokach energetycznych charakteryzuje duża elastyczność oraz możliwość szybkiego przejścia od stanu wygaszenia do pełnej wydajności – co jest kluczowe w przypadku konieczności zmniejszania deficytu mocy poprzez sprawne bilansowanie produkcji energii elektrycznej z rozwijających się dynamicznie źródeł odnawialnych.

Obie elektrownie to inwestycje mające realizować cele dekarbonizacyjne Polski, jak też strategię Grupy ORLEN, dążącą do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40 proc. na każdej MWh do 2030 roku oraz do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. Budowa niskoemisyjnych bloków energetycznych zwiększy też bezpieczeństwo energetyczne państwa i zabezpieczy stabilność dostaw energii w kraju.

Obie jednostki posiadają wszystkie wymagane na ten moment pozwolenia i decyzje administracyjne, a na aukcji głównej rynku mocy zakontraktowały łącznie 1214 MW obowiązku mocowego w ramach 17-letnich umów od 2026 roku. Realizacja inwestycji polegających na budowie elektrowni w Ostrołęce i Grudziądzu kwalifikuje się do Taksonomii Unii Europejskiej, która dopuszcza gaz ziemny jako paliwo przejściowe na drodze do gospodarki neutralnej dla klimatu.

Grudziądz czeka na turbozespół

Na placu budowy grudziądzkiej elektrowni w 2023 powstały fundament pod kluczowe urządzenia bloku: turbozespół oraz kocioł odzysknicowy. Obecnie trwa montaż konstrukcji nośnych głównych obiektów i instalacji.

Wznoszone są dalsze fundamenty obiektów pomocniczych: rozdzielni elektrycznych, stacji uzdatniania wody czy chłodni wentylatorowej. Montowane są podziemne rurociągi o średnicy 2 m, którymi woda cyrkulować będzie pomiędzy głównymi obiektami elektrowni: kondensatorem pary i chłodnią wentylatorową. Prowadzona jest też budowa ujęcia wody na Wiśle wraz z pompownią i rurociągami przesyłowymi wody. Ponadto trwają prace przygotowawcze do budowy sieci przyłączeniowych: przyłącza gazowego oraz linii wyprowadzenia mocy z elektrowni do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

W drugiej połowie ub.r. odbył się też transport elementów kotła odzysknicowego elektrowni w Grudziądzu. Osiemnaście wyprodukowanych w Chinach modułów trafiło najpierw drogą morską do gdańskiego portu, a następnie ciężarówkami dostosowanymi do przewozu ładunków wielkogabarytowych na plac budowy.

W najbliższej przyszłości na realizację czekają też kolejne transporty, m.in.: turbozespół (czyli turbina gazowa i parowa oraz generator) oraz transformator blokowy, których produkcją zajęły się fabryki w Niemczech, USA i Chinach. Pozostałe urządzenia i komponenty potrzebne do budowy elektrowni powstają też w Grecji, Austrii, Czechach, a także Chinach, Indiach, Turcji, Korei Południowej oraz w Polsce.

Kluczowe urządzenia już w Ostrołęce

Na plac budowy elektrowni gazowo-parowej w Ostrołęce zostały już dostarczone wszystkie elementy turbozespołu, a także moduły kotła odzysknicowego, skraplacz i moduł podgrzewu paliwa. Poszczególne części elektrowni powstały w polskich fabrykach, ale także w Szwajcarii, Francji, Chinach oraz w Korei Pd, Turcji, Włoszech i Hiszpanii. Do Ostrołęki dotarły głównie na platformach specjalnych ciężarówek, część jednak przewieziono koleją.

Na placu budowy montowane są elementy kotła odzysknicowego i jego obudowy. Prowadzone są także prace betoniarskie poszczególnych części maszynowni, chłodni wentylatorowej, na stanowisku transformatorów, budynku stacji przygotowania gazu, a także pomp wody zasilającej. Trwają prace fundamentowe punktu uzdatniania wody chłodzącej, kotłowni pomocniczej i węzła ciepłowniczego. Instalowany jest kondensator oraz prowadzone są prace montażowe i izolacyjne rurociągów wody chłodniczej. Powstaje także budynek administracyjny i nastawnia.

Budowie elektrowni towarzyszy też realizacja 28-kilometrowego gazociągu zasilającego, który połączy blok z interkonektorem gazowym Polska-Litwa, łączącego systemy przesyłowe dwóch krajów. Prace budowalne zostały zakończone w grudniu ub.r., a formalne zakończenie tej inwestycji planowane jest w lutym br.

Inwestycja w Ostrołęce ma zagwarantowane finansowanie – inwestor CCGT Ostrołęka, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN – podpisał umowę o zewnętrzne finansowanie kredytowe w formule project finance z konsorcjum składającym się z polskich i międzynarodowych instytucji finansowych.

Turbiny obu bloków, w Grudziądzu i Ostrołęce, zgodnie z deklaracjami producentów, będą mogły współspalać wodór lub biogaz.

Gaz wsparciem dla rozwoju OZE

Elektrownie gazowo-parowe charakteryzują się dużą elastycznością oraz możliwością szybkiego przejścia od stanu wygaszenia do pełnej wydajności. To cechy o kluczowym znaczeniu dla systemu elektroenergetycznego z rozwijającym się dynamicznie źródłami odnawialnymi. W przypadku zagrożenia deficytem mocy, np. ze względu na niesprzyjające dla produkcji z OZE warunki pogodwe, bloki typu CCGT mogą uzupełniać niedobory poprzez sprawne bilansowanie produkcji energii elektrycznej. Z tego względu zarówno źródła odnawialne, jak i niskoemisyjne elektrownie gazowe stanowią dwa podstawowe filary strategii rozwoju Energi do końca 2030 roku, komplementarnej ze Strategią ORLEN2030. Dokument zakłada wzrost mocy zainstalowanej w OZE Energi do 3,6 GW do końca obecnej dekady.

Energa jest aktywna na polu inwestycji z źródła odnawialne. W ostatnim czasie jej spółki zależne sfinalizowały kolejny projekt fotowoltaiczny - pod koniec ub. r. została zakończona zapowiadana rozbudowa o 8 MW (do 70 MW) farmy PV Wielbark. Aktualnie trwa budowa dwóch kolejnych instalacji, PV Mitra (65 MW) oraz PV Żuki (2,4 MW). W pierwszym kwartale br. Energa Green Development rozpocznie budowę kolejnych pięciu instalacji PV o łącznej mocy ok. 42 MW.

Oprócz tego Energa Wytwarzanie, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, jest w procesie akwizycji kolejnych OZE. W 2023 r. spółka podpisała przedwstępne umowy na zakup spółek celowych realizujących projekty OZE o mocy do 393 MW.

Ponadto Energa Green Development, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, ma w swoim portfolio projekty fotowoltaiczne typu greenfield o różnym stopniu zaawansowania o łącznej mocy wynoszącej 550 MW. Ok. 180 MW z nich ma być docelowo zrealizowanych w formule cable-pooling, czyli z wykorzystaniem już istniejącego przyłącza, z którego korzysta też inne źródło OZE (farma wiatrowa). Pozwala to na optymalne wykorzystanie dostępnego potencjału przyłączeniowego, ponieważ instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe rzadko produkują energię w pełnym wymiarze w tym samym czasie.

Strategiczny kierunek rozwoju

Grupa Energa, w odpowiedzi na zmiany wprowadzone do strategii rozwoju Grupy ORLEN, zaktualizowała w grudniu ub. r. założenia Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych (WPIS) i Strategicznego Planu Rozwoju (SPR). Rozpisane na lata 2024-2030 dokumenty zakładają znaczący wzrost planowanych nakładów inwestycyjnych. W perspektywie siedmiu lat spółki Grupy Energa zrealizują inwestycje o łącznej wartości blisko 48 mld zł w celu intensywnego wzrostu mocy zainstalowanych w OZE oraz dalszego wzrostu sprzedawanej energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Realizacja zaktualizowanego planu strategicznego może przynieść wzrost EBITDA Grupy Energa wynoszący dwuipółkrotność wyniku za 2022 rok.

Prawie 14 mld zł przeznaczone zostanie na rozwój źródeł odnawialnych. Dzięki temu moc zainstalowana w aktywach odnawialnych Grupy Energa wzrosnąć ma do poziomu ok. 3,6 GW do roku 2030.

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupy LOTOS i PGNiG.

40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 196 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. Przez trzy kwartały 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 16,6 TWh energii elektrycznej.

załączniki

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupy LOTOS i PGNiG.

40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 196 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. Przez trzy kwartały 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 16,6 TWh energii elektrycznej.