internet ekonomia/biznes/finanse

Platforma ESG BIK - sektorowe rozwiązanie do wymiany i raportowania danych

06.09.2023 | Grupa BIK

Kwestie środowiskowe, społeczne i powiązane z ładem korporacyjnym (ESG) odgrywają coraz większą rolę w decyzjach firm dotyczących kierunków ich własnego rozwoju a zrównoważone praktyki korporacyjne są ściśle powiązane z wynikami finansowymi, co skupia uwagę inwestorów i banków na wynikach ESG ujawnianych przez przedsiębiorstwa. W ramach znaczącego kroku w celu wspierania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w polskim sektorze finansowym, BIK wraz z globalną firmą konsultingową Deloitte, rozpoczynają współpracę przy tworzeniu platformy do gromadzenia i zarządzania danymi ESG. Powstająca Platforma ESG BIK to unikalne na skalę krajową rozwiązanie dla sektora bankowego oraz firm korzystających z finansowania. Platforma wprowadzi standard wymiany i raportowania danych, co znacząco ułatwi bankom realizację obowiązków regulacyjnych. Zadaniem budowanej platformy będzie również monitorowanie i zebranie w jednym miejscu wskaźników dotyczących charakterystyki portfela banków w aspekcie zrównoważonego rozwoju i przygotowanie instytucji finansowych do obowiązków jakie nakładają na nie obecne i nadchodzące przepisy związane z realizacja wytycznych w ramach ESG.

Ogólnoświatowe programy oraz unijne dyrektywy sprawiają, że zielona transformacja staje się faktem. Obecnie sektor bankowy, jako kluczowy gracz w globalnych finansach, stoi przed wyjątkowymi wyzwaniami związanymi z włączeniem obszaru ESG do swojej działalności. Konieczność ujawniania danych niefinansowych zgodnie z obowiązującymi kryteriami objęła w Polsce jak dotąd blisko 200 podmiotów, ale już w kolejnych latach do raportowania będą zobowiązane  kolejne  spółki notowane na giełdzie oraz duże spółki prywatne spełniające co najmniej 2 z 3 zdefiniowanych kryteriów raportowych.

Od banków stanowiących źródło finansowania gospodarki, regulacje ESG już teraz wymagają więcej. Instytucje finansowe mają obowiązek analizować w jakim stopniu, kredytowane przez nich przedsięwzięcia spełniają kryteria środowiskowe, społeczne i zarządcze oraz jaki jest ich poziom dojrzałości strategicznego zarządzania obszarem ESG. Dane o zaawansowaniu w osiągnięciach w zrównoważonym rozwoju kredytowanych przedsiębiorstw są niezbędne m.in. do naliczenia GAR (Green Asset Ratio) i BTAR ( Banking Book Taxonomy Alignment Ratio) – kluczowych w kontekście zobowiązań ujętych w Taksonomii ) i innych wskaźników zgodnie z wymaganiami rozporządzenia UE. Stąd udostępnienie przez BIK Platformy ESG oznacza istotny krok w kierunku efektywnego włączenia wskaźników zrównoważonego rozwoju do procesów oceny dla sektora bankowego.

Platforma ESG BIK ułatwi pracę bankom i pozyskującym finansowanie firmom, nie tylko tym stawiającym na ekologiczne rozwiązania. Dostęp instytucji finansowych do wiedzy na temat szczegółów działalności, w tym o proekologicznych działaniach przedsiębiorstw będzie najlepszą podstawą do podejmowania decyzji o udostępnianiu kapitału w pierwszej kolejności na bardziej zielone inicjatywy, przyznając ekologicznym rozwiązaniom dodatkowe preferencje. Co jest głównym celem rozporządzeń dotyczących zrównoważonego rozwoju.

- Stworzenie takiej bazy danych przez BIK, posiadający ponad 25 letnie doświadczenie w zarządzaniu olbrzymimi zbiorami danych oraz ich standaryzacją i udostępnianiem w formie sektorowego rozwiązania, wydało nam się naturalne. Pomysł dopracowaliśmy kilku etapowo począwszy od konsultacji z bankami przez wspólne testy prototypu. Efekt? Scentralizowane, jakościowe, wydajne i spełniające wymogi bezpieczeństwa rozwiązanie sektorowe, platforma, która pozwala w ustrukturyzowany sposób zbierać od podmiotów gospodarczych będących klientami banku, dane ESG zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami, w szczególności Taksonomią – mówi dr Mariusz Cholewa, prezes Biura Informacji Kredytowej.

Partnerem w projekcie rozwoju Platformy ESG BIK jest zespół ds. zrównoważonego rozwoju w firmie konsultingowej Deloitte. Ta synergiczna współpraca wykorzystuje dogłębną wiedzę BIK na temat analizy danych i oceny ryzyka z kompetencjami Deloitte w zakresie zrównoważonych praktyk biznesowych i usług doradczych, które na poziomie legislacyjnym UE mają przełożenie na merytorykę i jakość docelowego rozwiązania. Stanowią również gwarancję, że zakres gromadzonych danych będzie odpowiadał przyjętym w tym obszarze regulacjom.

- Na bieżąco śledzimy rozwój przepisów związanych z obszarem ESG. W naszej codziennej pracy doradczej dla klientów dostarczamy rozwiązania łączące wiedzę merytoryczną w tym zakresie z kompetencjami technologicznymi, które pomagają im przygotować się do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości regulacyjnej. Dyrektywa CSRD oraz inne przepisy bezpośrednio wpływające na transakcje finansowe są kluczowe w zielonej transformacji sektora bankowego, a także całej gospodarki realnej. Platforma, którą współtworzy Deloitte odpowiada na palące potrzeby rynku. Jednocześnie jest pierwszym tego typu projektem w Europie Środkowej, a nawet na terenie Unii Europejskiej. To pionierskie rozwiązanie opiera się na wieloletnim doświadczeniu zespołu ds. zrównoważonego rozwoju Deloitte – największego zespołu doradczego w obszarze ESG w Polsce (m.in. ponad 150 stworzonych strategii ESG). To gwarantuje, że zbierane na platformie w poszczególnych fazach rozwoju dane będą odpowiadać na wymogi regulacyjne, a jednocześnie na praktyczne potrzeby całej gospodarki. Sama platforma stanowić będzie przełom w trwającej już biznesowej rewolucji transparentności – mówi Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju Deloitte CE.

BIK planuje ciągły rozwój Platformy ESG zasilanej danymi pochodzącymi z rynku, poprzez włączanie do Platformy firm planujących korzystanie ze wsparcia instytucji finansowych. Dzięki standaryzacji dane zamieszczane na Platformie ESG BIK będą spełniały wymogi jakościowe. Banki będą mogły pozyskiwać dane podmiotów, odkładać je na platformie, co umożliwi wymianę z innymi przedstawicielami sektora, a firmom ułatwi i skróci proces uzyskania dostępu do finansowania. Miarą sukcesu przedsięwzięcia będzie upowszechnienie wykorzystania Platformy a szerokie zainteresowanie sektora bankowego rozwiązaniem wyraża się poprzez systematyczną współpracę z BIK przedstawicieli największych banków w ramach nadawania mu docelowego kształtu funkcjonalnego.

- Związek Banków Polskich ma świadomość istotnej roli jaką już dziś odgrywają banki w przełomowej transformacji środowiskowej i wspieraniu osiągania szeroko rozumianych celów zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie dostrzegamy ogrom wyzwań przed jakimi stoją banki w związku z kolejnymi pojawiającymi się wymogami z zakresu sustainable finance. Jednym z najczęściej wskazywanych zagadnień jest dostępność i jakość danych z tego obszaru, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków regulacyjnych i wspierania klientów banków. Dlatego też inicjatywa Biura Informacji Kredytowej, która ma odpowiadać na to zapotrzebowanie jest niezwykle cenna. Jest to kolejny przykład sektorowej współpracy, która jest też wyrazem wspólnej troski i poczucia odpowiedzialności sektora bankowego za otoczenie w jakim funkcjonuje -  mówi dr Tadeusz Białek, Prezes Związku Banków Polskich.

- Cieszymy się z inicjatywy BIK stworzenia ustrukturyzowanej bazy danych ESG, której celem jest wsparcie banków w ich obowiązkach raportowania regulacyjnego ESG. Widzimy dużą wartość w tym, że będzie jedno źródło danych dla sektora, co pozwoli nie tylko usprawnić procesy raportowe w bankach, ale również wpłynie pozytywnie na transparentność i porównywalność prezentowanych danych w zakresie finansowania zrównoważonego rozwoju – mówi Iza Rokicka, dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, Raportowania ESG i Analiz Rynkowych w ING Banku Śląskim.

- Inicjatywa budowy wspólnej bazy danych ESG na potrzeby raportowania portfela kredytowego i jego zgodności z taksonomią ESG, którą przygotowuje BIK przy istotnym udziale sektora bankowego, jest pożądana. Realizacja zakładanych  celów w projekcie  pozwoli zaoszczędzić koszty zbierania danych przez banki oraz zapewni porównywalność i przejrzystość informacji w całym sektorze, co jest kluczowe dla realizacji celów związanych ze zrównoważonym rozwojem – mówi Rafał Zalewski, PKO BP.

Potencjał Platformy ESG BIK stanowiącej kluczowe rozwiązanie wspierające dynamikę zmian w sektorze bankowym w połączeniu z wiarygodnością i doświadczeniem współpracujących podmiotów, pozycjonuje to przedsięwzięcie jako podstawę rozwoju zrównoważonego finansowania na nadchodzące lata oraz inicjatywę mającą realny wpływ na wdrożenie regulacji ESG na rynku polskim. Partnerstwo BIK oraz Deloitte stanowi istotne wsparcie dla polskiego ekosystemu finansowego, który nie tylko mierzy sukces w liczbach, ale także w jego trwałym pozytywnym wpływie na naszą planetę i społeczeństwo.

kontakt dla mediów
Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Menedżer ds. Relacji z mediami, Biuro Informacji Kredytowej
Aleksandra Stankiewicz-Billewicz

aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl

tel: +48 22 348 4131

tel: + 48 512 164 131

informacje o firmie

Biuro Informacji Kredytowej S.A. – jedyne biuro kredytowe w Polsce, które poprzez internetowy portal www.bik.pl oraz aplikację mobilną Mój BIK umożliwia klientom indywidualnym monitorowanie własnej historii kredytowej, a dzięki Alertom BIK ostrzega przed każdą próbą wyłudzenia kredytu.

BIK gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów indywidualnych i przedsiębiorców z całego rynku kredytowego, oraz dane z obszaru pożyczek pozabankowych. Baza BIK zawiera informacje o 159 mln rachunków należących do 25 mln klientów indywidualnych oraz 1,6 mln firm, w tym o 989 tys. mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. BIK posiada najwyższe kompetencje w zakresie analizy danych i nowoczesnych technologii. Wspiera bezpieczeństwo instytucji finansowych i ich klientów, udostępniając bezpieczny system wymiany informacji kredytowych i gospodarczych oraz nowatorskie rozwiązania antyfraudowe. Łączy cechy nowoczesnej firmy technologicznej z atrybutami instytucji zaufania publicznego. Od kilkunastu lat BIK jest aktywnym członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia ACCIS, zrzeszającego największą grupę rejestrów kredytowych na świecie.

załączniki

kontakt dla mediów
Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Menedżer ds. Relacji z mediami, Biuro Informacji Kredytowej
Aleksandra Stankiewicz-Billewicz

aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl

tel: +48 22 348 4131

tel: + 48 512 164 131

informacje o firmie

Biuro Informacji Kredytowej S.A. – jedyne biuro kredytowe w Polsce, które poprzez internetowy portal www.bik.pl oraz aplikację mobilną Mój BIK umożliwia klientom indywidualnym monitorowanie własnej historii kredytowej, a dzięki Alertom BIK ostrzega przed każdą próbą wyłudzenia kredytu.

BIK gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów indywidualnych i przedsiębiorców z całego rynku kredytowego, oraz dane z obszaru pożyczek pozabankowych. Baza BIK zawiera informacje o 159 mln rachunków należących do 25 mln klientów indywidualnych oraz 1,6 mln firm, w tym o 989 tys. mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. BIK posiada najwyższe kompetencje w zakresie analizy danych i nowoczesnych technologii. Wspiera bezpieczeństwo instytucji finansowych i ich klientów, udostępniając bezpieczny system wymiany informacji kredytowych i gospodarczych oraz nowatorskie rozwiązania antyfraudowe. Łączy cechy nowoczesnej firmy technologicznej z atrybutami instytucji zaufania publicznego. Od kilkunastu lat BIK jest aktywnym członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia ACCIS, zrzeszającego największą grupę rejestrów kredytowych na świecie.