ekonomia/biznes/finanse energetyka

Ponad połowa produkcji energii z OZE i dobre wyniki Grupy Energa w I półroczu 2023 roku

24.08.2023 | Grupa ENERGA

Trzy lata po włączeniu Energi do Grupy ORLEN, pomorska spółka energetyczna wypracowała kolejne dobre skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne. Przychody w pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku wzrosły o 41% r/r i zamknęły się na poziomie 13,43 mld zł. EBITDA w tym samym okresie wyniosła 2,61 mld zł, co oznacza wzrost o 29 r/r. W efekcie zysk netto Grupy Energa w I półroczu 2023 roku wyniósł 1,42 mld (wzrost o 35% r/r).

W I półroczu 2023 roku Grupa Energa wytworzyła ok. 1,7 TWh energii elektrycznej brutto, z czego 53% pochodziło z OZE, głównie hydroelektrowni i farm wiatrowych. Na koniec czerwca br. w Grupie zainstalowanych było około 0,6 GW w odnawialnych źródłach energii, z których w ciągu pierwszego półrocza br. wyprodukowano 921 GWh energii elektrycznej brutto.

Na koniec I półrocza 2023 roku liczba odbiorców końcowych energii elektrycznej (Punkty Poboru Energii) wynosiła 3,3 mln. W linii Biznesowej Sprzedaż nastąpił wzrost liczby klientów o ok. 61 tys. w ujęciu r/r. Za przyrost bazy klientów odpowiada grupa taryfowa G obejmująca gospodarstwa domowe.

W omawianym okresie w Linii Biznesowej Dystrybucja liczba nowoprzyłączonych klientów wyniosła 36 tys., zmodernizowano 1470 km linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz podłączono nowe źródła OZE o mocy zainstalowanej 800 MW.

– Grupa Energa wzmacnia się przez synergie biznesowe wynikające z integracji z Grupą ORLEN. Świadomość, jak ważna jest transformacja energetyczna determinuje nas do konsekwentnej realizacji założeń strategii ORLEN2030 i dalszego dynamicznego rozwoju inwestycji w sieci dystrybucji energii oraz zero- i niskoemisyjne źródła wytwarzania energii – mówi Zofia Paryła, Prezes Zarządu Energi SA.

Energa z ORLENEM wypływa na Bałtyk

Ministerstwo Infrastruktury 30 maja br. ogłosiło wyniki procesu przyznawania sześciu nowych lokalizacji farm wiatrowych planowanych na polskich wodach Morza Bałtyckiego. Największą liczbę punktów w przypadku pięciu lokalizacji otrzymała Grupa ORLEN.

Energa Wytwarzanie z Grupy ORLEN otrzymała dwie lokalizacje w obszarach 14.E.1 i 14.E.2, które pozwolą na realizację projektów OZE o łącznej mocy ok. 1800 MW. Koncesje, które zabezpieczyła Grupa ORLEN znajdują się na wysokości Kołobrzegu oraz Łeby i są usytuowane około 30 kilometrów od linii brzegowej.

Inwestycje w dystrybucję i nowe źródła

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 1,73 mld zł i były o blisko 0,8 mld zł wyższe (+85%) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Inwestycje Linii Biznesowej Dystrybucja stanowiły 54% wszystkich nakładów poniesionych przez Grupę i wyniosły 0,94 mld zł. Nakłady związane z budową CCGT w Ostrołęce wyniosły 324 mln zł, natomiast przeznaczone na budowę CCGT w Grudziądzu 246 mln zł.

Blok energetyczny w Ostrołęce to jedno z kluczowych przedsięwzięć Grupy ORLEN w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł bilansujących KSE. Nowa jednostka będzie wspierać stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej transformacji energetycznej Polski.

Nowe OZE

W kwietniu 2023 dwie farmy fotowoltaiczne – PV Wielbark (woj. warmińsko-mazurskie) o mocy 62 MW i PV Gryf (woj. wielkopolskie) o mocy 25 MW zostały uruchomione przez Energę Wytwarzanie, spółkę zależną Energi. Spółka zainwestowała ok. 260 mln zł, aby zielona energia produkowana w tych instalacjach mogła zasilić ok. 43 tys. gospodarstw domowych.

Do końca tego roku farma w Wielbarku zostanie rozbudowana, a jej moc wzrośnie do 70 MW. Z kolei w przyszłym roku, w sąsiedztwie farmy Gryf powstaną kolejne instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 68 MW. Realizowane projekty skutecznie umożliwiają Grupie ORLEN powiększanie portfela wytwórczego z odnawialnych źródeł energii, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne Polski i przybliżając koncern do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.

CCGT Ostrołęka

W czerwcu w projekcie bloku gazowo-parowego w Ostrołęce osiągnięto kluczowy kamień milowy. Spółka prowadząca inwestycję w elektrownię o mocy ok. 750 MW podpisała umowę o zewnętrzne finansowanie kredytowe w formule project finance na łączną kwotę 2,64 mld zł z konsorcjum składającym się z polskich i międzynarodowych instytucji finansowych.

CCGT Grudziądz

W kwietniu rozpoczęto budowę magistrali rurociągowych. Elektrownia wyposażona zostanie w zamknięty system chłodzenia, dzięki czemu jej zapotrzebowanie na wodę z Wisły ograniczone będzie do niezbędnego minimum.

W maju w Grudziądzu wmurowano kamień węgielny pod fundamenty elektrowni gazowej, a krótko po uroczystości wykonany został fundament pod pierwsze kluczowe urządzenie – kocioł odzysknicowy, inaczej zwany HRSG (ang. heat recovery steam generator). Podobne prace przeprowadzono też w Ostrołęce.

Obie inwestycje w bloki gazowo-parowe w Ostrołęce i w Grudziądzu będą wspierać zarówno cele dekarbonizacyjne Polski, jak też samej Grupy ORLEN. Koncern w swoim segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40% na każdej MWh (megawatogodzinie) do 2030 roku oraz do osiągnięcia pełnej neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Kolejny milion liczników

W kwietniu Energa Operator poinformowała, że nie zwalnia tempa wdrażania liczników zdalnego odczytu w swojej sieci i ogłosiła przetarg na zakup blisko miliona sztuk tego typu urządzeń. Spółka planuje objąć zdalnym pomiarem wszystkich swoich klientów do 2026 r.

Liczniki zdalnego odczytu są niezbędne do bilansowania systemu elektroenergetycznego opartego w znacznym stopniu o OZE. Zapewniają zdolność do dokładniejszego prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną i moc, ułatwiając tym samym odpowiednie zaplanowanie pracy źródeł wytwórczych.

Czynniki istotnie wpływające na wyniki

W I półroczu istotny wpływ na przychody ze sprzedaży Grupy Energa miały rekompensaty w wysokości 2,24 mld zł od Zarządcy Rozliczeń pokrywających ubytek przychodów od klientów objętych regulacjami w zakresie cen energii elektrycznej, gazu i stawek usługi dystrybucyjnej.

Największy udział w EBITDA Grupy Energa w I półroczu 2023 roku miała Linia Biznesowa Dystrybucja (61%), natomiast udział Linii Biznesowej Sprzedaż oraz Linii Biznesowej Wytwarzanie ukształtował się odpowiednio na poziomie 28% i 14%.

Najwyższy wzrost EBITDA r/r, o 435 mln zł do poziomu 742 mln zł, odnotowano w Linii Biznesowej Sprzedaż. Jednak był to głównie efekt zdarzenia księgowego - rozwiązania części rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia, która została utworzona w grudniu 2022 roku - oraz zdarzenia jednorazowego, jakim było otrzymanie opłaty „exit fee” za przeniesienie procesów i funkcji związanych z hurtowym handlem energią elektryczną z Energi Obrotu do ORLEN Energia.

Poprawę EBITDA, o 314 mln zł r/r do poziomu 1,59 mld zł, zanotowała także Linia Biznesowa Dystrybucja. Związane to było przede wszystkim ze wzrostem marży na dystrybucji energii elektrycznej (ze stratami sieciowymi) wynikającym z wyższej średniej stawki usługi dystrybucyjnej, a także korzystnej wyceny szacunku niezafakturowanych strat sieciowych.

Linia Biznesowa Wytwarzanie w I półroczu 2023 roku osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 366 mln zł wobec 453 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Głównymi czynnikami kształtującymi poziom EBITDA tej Linii były m.in. niższe przychody ze sprzedaży energii, przy wyższych kosztach zużycia kluczowych paliw do produkcji (wpływ wysokich cen węgla).

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

Katarzyna Dziadul
Biuro Prasowe Grupy Energa, Energa SA
Katarzyna Dziadul

biuroprasowe@energa.pl

tel: +48 58 778 83 29

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 195 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. W pierwszym kwartale 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 5,8 TWh energii elektrycznej.

załączniki

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

Katarzyna Dziadul
Biuro Prasowe Grupy Energa, Energa SA
Katarzyna Dziadul

biuroprasowe@energa.pl

tel: +48 58 778 83 29

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 195 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. W pierwszym kwartale 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 5,8 TWh energii elektrycznej.