ekonomia/biznes/finanse

Wyniki Grupy PMPG Polskie Media S.A. po I kwartale 2023 r.: Przychody utrzymane, zysk większy o 9 proc.

W I kwartale 2023 r. Grupa Kapitałowa PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 679 tys. zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wskaźnik ten wynosił 623 tys. zł. Oznacza to wzrost zysku netto o 9 proc.

Przychody Grupy Kapitałowej PMPG w 1 kwartale 2023 roku wyniosły 10,7 mln zł i były tylko nieco niższe (-3 proc.) niż przed rokiem. Grupa utrzymała zatem poziom przychodów ze sprzedaży z analogicznego okresu 2022 roku, który był pod tym względem rekordowy. Grupa osiągnęła wówczas (1.kw.2022 r.) 66 proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży i aż 95 proc. wzrostu zysku ze sprzedaży.

wybrane dane

okres 3 miesięcy

zakończony
31.03.2023
(w tys. zł)

okres 3 miesięcy

zakończony
31.03.2022
(w tys. zł)

zmiana

%

zmiana

wartości

(w tys. zł)

przychody ze sprzedaży

10 722

11 040

-3%

-318

zysk(strata) brutto ze sprzedaży

6 075

7 309

-17%

-1 234

EBIT

-257

1 241

-121%

-1 498

EBITDA

234

1 551

-85%

-1 317

zysk(strata) brutto

268

1 059

-75%

-791

zysk(strata) netto na rok obrotowy

679

623

9%

56

Tab.1 Wybrane dane finansowe (źródło: Grupa Kapitałowa RAPORT WYNIKÓW za 1 kw. 2023 r.)

Przychody Grupy Kapitałowej PMPG w 1 kwartale 2023 roku wyniosły 10,7 mln zł i były tylko nieco niższe (-3 proc.) niż przed rokiem. Grupa utrzymała zatem poziom przychodów ze sprzedaży z analogicznego okresu 2022 roku, który był pod tym względem rekordowy. Grupa osiągnęła wówczas (1.kw.2022 r.) 66 proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży i aż 95 proc. wzrostu zysku ze sprzedaży.

Utrzymanie przychodów ze sprzedaży na podobnym poziomie, co w analogicznym okresie 2022 r. można odczytać jako sukces Grupy w obliczu sytuacji na rynku reklamy, który jest silnie uzależniony od sytuacji makroekonomicznej i nastrojów konsumenckich. Dodatkowo presja inflacyjna spowodowała, że przedsiębiorstwa szukały oszczędności w swojej działalności, co miało negatywne przełożenie na rynek reklamy. W nadchodzących kwartałach analitycy spodziewają się realnego wzrostu PKB w Polsce i w Europie, oraz spadku poziomu presji inflacyjnej w gospodarce, co powinno mieć pozytywne przełożenie na rynek reklamy.

Jednym z czynników generujących większe koszty był wzrost ceny papieru, co miało swoje odbicie na wynikach tygodnika „Do Rzeczy”. Grupa PMPG Polskie Media S.A. zdecydowała się również na szerokie inwestycje w zasoby ludzkie i w rozwój obu tytułów (Wprost.pl i „Do Rzeczy”), co także skutkowało wzrostem kosztów w 1 kwartale 2023 r. Jednocześnie, w odpowiedzi na rosnące zagrożenie atakami hakerskimi z kierunku wschodniego, Grupa PMPG Polskie Media S.A. zdecydowała się na wydatne wzmocnienie zabezpieczeń serwerów i dodatkowe inwestycje w dział IT.

„Jednym z naszych zadań w 1. kwartale 2023 r. było zapewnienie bezpieczeństwa i uodpornienie produktów wydawniczych spółki na wrogie działania. Stabilność procesów wydawniczych, w kontekście działań hakerów ze wschodu, Zarząd spółki postrzega nie tylko jako konieczność biznesową, ale również jako naszą misję w dobie wojny informacyjnej. Są to działania konieczne i wykraczające czasem poza założone plany” – mówi Jolanta Kloc, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych. – „Jednocześnie, sukcesywnie rozwijamy strukturę holdingową Grupy, w ramach której spółka PMPG Polskie Media S.A. pozostaje wehikułem strategicznym i inicjatorem rozwoju nowych projektów, w kierunku coraz bardziej konkurencyjnej grupy mediowej.” dodaje Jolanta Kloc.

Na spadek wartości EBIT w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku miał wpływ rozwój spółki, poprzez uruchomienie nowych formatów medialnych i wydatne powiększenie zespołu dziennikarskiego, jak również sprzedażowego. Spółka tym samym mocno inwestuje w rozwój, co potwierdzają wysokie wpływy ze sprzedaży reklam w ostatnich kwartałach.

 

Wyniki jednostkowe PMPG Polskie Media SA

W I kwartale 2023 r. PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła jednostkowy zysk netto w wysokości 413 tys. zł wobec 665 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody ze sprzedaży PMPG w 2023 r. wyniosły 6,6 mln zł i były niższe o 12 proc. niż przed rokiem.

wybrane dane

okres 3 miesięcy

zakończony
31.03.2023
(w tys. zł)

okres 3 miesięcy

zakończony
31.03.2022
(w tys. zł)

zmiana

%

zmiana

wartości

(w tys. zł)

przychody ze sprzedaży

6 629

7 503

-12%

-874

zysk(strata) brutto ze sprzedaży

4 656

5 596

-17%

-940

EBIT

309

1 191

-74%

-883

EBITDA

662

1 484

-55%

-822

zysk(strata) brutto

461

989

-53%

-528

zysk(strata) netto na rok obrotowy

413

665

-38%

-252

Tab.2 Wybrane dane finansowe (źródło: Grupa Kapitałowa RAPORT WYNIKÓW za 1 kw. 2023 r.)

I kwartał 2023 r. spółka PMPG Polskie Media S.A. zakończyła z zyskiem brutto w wysokości 461 tys. zł, na który składa się zysk z działalności operacyjnej w wysokości 309 tys. zł oraz zysk z działalności finansowej w wysokości 152 tys. zł.

 Q1 2023
(w tys. zł)
Q1 2022
(w tys. zł)

Wynik na działalności operacyjnej

309

1 192

Wynik na działalności finansowej

152

-203

Wynik brutto

461

989

Tab.3 Wybrane dane finansowe (źródło: Grupa Kapitałowa RAPORT WYNIKÓW za 1 kw. 2023 r.)

Warto przypomnieć, że w całym 2022 roku, PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła jednostkowy zysk netto w wysokości 9,485 mln zł wobec 8,321 mln zł w analogicznym okresie roku 2021. Zaś przychody ze sprzedaży PMPG w 2022 r. wyniosły 28,7 mln zł i były wyższe o 54 proc. niż przed rokiem.

 

kontakt dla mediów
PMPG S.A.
Biuro prasowe

biuroprasowe@pmpg.pl

Fundacja Tygodnika Wprost
Fundacja Tygodnika Wprost

MediaForUkraine@wprost.pl

tel: +48 508 040 882

informacje o firmie

PMPG Polskie Media S.A.

Spółka holdingowa działająca na rynku tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca serwisu wprost.pl, e-tygodnika „Wprost” i „Magazynu Wprost Premium” oraz spółka Orle Pióro, wydawca serwisu dorzeczy.pl i  tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”. Spółka aktywnie inwestuje również w nowe projekty o charakterze startupowym.

Bieżące informacje ze spółki spółki PMPG Polskie Media SA (GPW: PGM) na www.pmpg.pl oraz na profilach w serwisach Twitter: https://twitter.com/PMPG_PL i Facebook: https://www.facebook.com/PMPG.SA.

kontakt dla mediów
PMPG S.A.
Biuro prasowe

biuroprasowe@pmpg.pl

Fundacja Tygodnika Wprost
Fundacja Tygodnika Wprost

MediaForUkraine@wprost.pl

tel: +48 508 040 882

informacje o firmie

PMPG Polskie Media S.A.

Spółka holdingowa działająca na rynku tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca serwisu wprost.pl, e-tygodnika „Wprost” i „Magazynu Wprost Premium” oraz spółka Orle Pióro, wydawca serwisu dorzeczy.pl i  tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”. Spółka aktywnie inwestuje również w nowe projekty o charakterze startupowym.

Bieżące informacje ze spółki spółki PMPG Polskie Media SA (GPW: PGM) na www.pmpg.pl oraz na profilach w serwisach Twitter: https://twitter.com/PMPG_PL i Facebook: https://www.facebook.com/PMPG.SA.