środowisko naturalne/ekologia ekonomia/biznes/finanse

Nowy raport ESG od Santander Bank Polska – po raz pierwszy z analizą ryzyk i szans klimatycznych

Raport ESG 2021 opublikowany przez Santander Bank Polska to już dziewiąta edycja dokumentu, który przedstawia wpływ organizacji na obszary zarządcze, społeczne i środowiskowe. Tegoroczną nowością jest raport klimatyczny, opracowany według kryteriów TCFD jako integralny element części środowiskowej. Zawarta w nim analiza ryzyk i szans klimatycznych to kolejny krok w świadomych przygotowaniach banku na wyzwania najbliższej przyszłości.

Z myślą o przyszłości

Zmiany klimatu niosą za sobą konsekwencje zarówno dla planety i środowiska, jak również dla gospodarki i systemu finansowego. Kluczowym wyzwaniem na najbliższe lata będzie realizacja Europejskiego Zielonego Ładu. Osiągnięcie neutralności klimatycznej w Europie do 2050 roku wymaga rozwoju nowych produktów oraz wzmożonej edukacji klientów.

Banki mogą w istotny sposób przyczynić się do realizacji tych zmian. Wymaga to jednak świadomego zarządzania, które musi objąć zupełnie nowy obszar, w tym zwłaszcza ryzyko klimatyczne. Santander Bank Polska traktuje to zagadnienie z wielką uwagą, dlatego obszerną częścią tegorocznych ujawnień jest Raport TCFD. Przedstawia on m.in. rozkład odpowiedzialności klimatycznej pomiędzy strukturą korporacyjną banku, założeniami strategii dotyczącej zmian klimatycznych, a także analizę ryzyk i szans, które wiążą się z tymi zmianami.

Bardzo ważnym dla nas celem jest minimalizacja wpływu zmian klimatycznych. Kompleksowa analiza zarówno szans jak i ryzyk, w modelu TCFD, w różnych scenariuszach i perspektywach czasowych, umożliwia nam lepsze zrozumienie wpływu zmian klimatu na nasze operacje oraz działalność klientów. Dzięki niej możemy dostosowywać sposób zarządzania ryzykami klimatycznymi do aktualnych polityk i regulacji prawnych oraz podejmować skuteczne działania – podkreśla Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska.

Raport TCFD, zawiera szczegółową analizę ryzyk i szans klimatycznych w dwóch scenariuszach – pierwszy zakłada realizację założeń porozumienia paryskiego i wzrost temperatur nieprzekraczający 2°C, drugi zakłada ich wzrost o 4°C. W analizie rozważone zostały dwa podstawowe typy ryzyk: fizyczne i transformacyjne, w podziale na 19 sektorów znajdujących się w portfelu banku i w trzech perspektywach: krótkiej (2025), średniej (2030) oraz długiej (2050).

W analogiczny sposób analizie poddane zostały szanse klimatyczne. Tak kompleksowe podejście umożliwia zrozumienie, jak różny może być wpływ zmian klimatu na działalność banku i jego klientów.   

Raportowanie Santander według międzynarodowych standardów

Od dziewięciu lat Santander Bank Polska kompleksowo podsumowuje swoje funkcjonowanie w kontekście wskaźników ESG, czyli środowiskowych (Environmental), społecznych (Social) i zarządczych (Governance). Służy temu coroczny raport przygotowywany dla klientów, inwestorów oraz innych interesariuszy, zgodnie z wytycznymi GRI Foundation 2021 (Global Reporting Initiative) i oparty na prowadzonym dialogu z interesariuszami. Z uwagi na rosnącą wagę zagadnień klimatycznych, najnowsza edycja obejmuje analizę klimatyczną według zaleceń grupy roboczej TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Przejrzysta informacja dotycząca wskaźników ESG jest kluczowa dla wiarygodności instytucji, w tym banków – nie tylko z perspektywy inwestorów, ale też Unii Europejskiej i innych regulatorów. Na podstawie tego typu danych powstają ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, a także innych organizacji i całych państw.

Coroczny Raport niefinansowy Santander Bank Polska oprócz wytycznych GRI uwzględnia też zasady UNEP FI – Principles for Responsible Banking, zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie informacji niefinansowych, a dotyczących wpływu na klimat i Wytycznych do raportowania ESG dla spółek notowanych na GPW. Publikacja odnosi się też do globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Raport, w tym suplement klimatyczny (TCFD), został podany ocenie niezależnego audytora. 

Strona internetowa raportu i serwisu ESG opublikowana jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, jest dostępna również w wersji mobilnej. Ponadto została ona dostosowana do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących, jest zgodna z międzynarodowym standardem o dostępności dla osób o indywidualnych potrzebach (WCAG 2.1 na poziomie AA) i posiada certyfikat Fundacji Widzialni.org. Na stronie zamieszczone są również do pobrania pliki pdf. z raportem w obu wersjach językowych.

Raport dostępny jest na stronie: esg.santander.pl/2021.

kontakt dla mediów
Biuro Prasowe
Obszar Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu, Santander Bank Polska S.A.
Biuro Prasowe

biuro.prasowe@santander.pl

Monika Nowakowska
Dyrektor Departamentu Public Relations, Santander Bank Polska S.A.
Monika Nowakowska

monika.nowakowska@santander.pl

tel: 22 586 80 40

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Biuro Prasowe
Obszar Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu, Santander Bank Polska S.A.
Biuro Prasowe

biuro.prasowe@santander.pl

Monika Nowakowska
Dyrektor Departamentu Public Relations, Santander Bank Polska S.A.
Monika Nowakowska

monika.nowakowska@santander.pl

tel: 22 586 80 40

informacje o firmie