środowisko naturalne/ekologia

Podsumowanie EKOGMINA 2019: sektor wod-kan staje się kluczowym tematem dla samorządów

21.06.2019 | Ekogmina 2019

Gminy bez własnych operatorów wod-kan silniej odczują kolejne obowiązki narzucane przez nowe prawo – konkludują uczestnicy tegorocznej konferencji EKOGMINA 2019, która zgromadziła w Jachrance pod Warszawą 130 praktyków z branży wod-kan. Mieszkańcy gmin oczekują standardów wod-kan takich samych, jak w dużych miastach. Realna staje się groźba zbyt małej ilości wody. Wzrasta potrzeba kontroli systemów odwadniania oraz całych systemów wod-kan w rozrastających się gminach przy dużych miastach. Nadal nie ma ustawy, która wpływałaby na zagrożenia odorowe.

Po raz kolejny konferencja EKOGMINA okazała się skuteczną platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie sprawdzonych metod oraz rozwiązań projektów wod-kan. 31 prelegentów – naukowców, ekspertów i praktyków – oraz 130 uczestników debatowało o problemach i wyzwaniach branży w małych i średnich gminach.

Aspekty prawne

Szczególną uwagę poświęcono analizie Prawa Wodnego oraz Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Skutkiem powyższego jest narzucenie na gminy nowych obowiązków organizacyjnych i finansowych, co będzie wyzwaniem dla gmin nieposiadających własnych operatorów systemów wod-kan.

Dyskutowano również realną i problematyczną sytuację wielu gmin, czyli zagrożenie odorowe. Brak ustawy odorowej utrudnia funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i zakładów komunalnych.

Skutki migracji ludności i wzrostu oczekiwań mieszkańców gmin

Zwrócono również uwagę, że przyzwyczajona do wysokich standardów usług ludność miast, migrując do gmin, wpływa lokalnie na wzrost świadomości mieszkańców, którzy oczekują wyrównywania standardu usług w gminach i miastach. Jest to zarówno efekt migracji jak i kompletacji systemów, do których dążą gminy.

Migracje ludności oraz zmiany klimatyczne powodują również groźbę zbyt małych zasobów wodnych. Aby temu zapobiec, konieczne są audyty systemów odwadniania. Intensywny rozwój gmin sąsiadujących z metropoliami również wpływa na konieczność audytu powiększających się systemów i współpracy z urbanistami.

Aspekty ekonomiczne

Wyzwania ekonomiczne wiążą się z rosnącymi kosztami pracy, energii, opłat środowiskowych, kosztami utylizacji lub przeróbki osadów. Podczas konferencji zwracano uwagę na konieczność optymalizacji sposobu zarządzania i kosztów działalności operatorów wodociągowych. Obecnie wiele gmin dotuje usługi wodno-ściekowe, ponieważ opłaty mieszkańców nie są wystarczające. Jako sposoby na ograniczenie dopłat proponowano: stosowanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej, korzystanie z usług jednego operatora w kilku gminach, audyty techniczne pozwalające na zwiększenie efektywności systemu i zmniejszenie strat wody, retencjonowanie i wtórne wykorzystanie wody opadowej

Dobre praktyki warto powielać

W konferencji udział wzięli szefowie przedsiębiorstw wodociągowych, przedstawiciele firm oferujących nowoczesne rozwiązania do zarządzania wodociągami, specjaliści z Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, przedstawiciele PGW Wody Polskie z RZGW w Warszawie, firmy doradcze, eksperci inżynierii sanitarnej z najlepszych uczelni technicznych w kraju. Konferencja składała się z 2 bogatych merytorycznie warsztatów oraz 4 wyczerpujących i owocnych sesji tematycznych. Całości towarzyszyła uroczysta gala zorganizowana przez Wodociąg Marecki, honorowego partnera konferencji.

informacje o firmie

EKOGMINA to wyjątkowe forum branżowe umożliwiające wymianę wiedzy ekspertów i praktyków polskiego sektora wod-kan. Celem konferencji jest stworzenie skutecznej platformy wymiany doświadczeń w zakresie metod stosowanych w projektach wod-kan w polskich miastach i gminach. Konferencja kierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów małych i średnich gmin, przedsiębiorstw komunalnych oraz wykonawców i przedsiębiorców branży sanitarnej.

Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 czerwca w Hotelu Warszawianka w Jachrance pod Warszawą. Organizatorem konferencji jest spółka BIOPRO, Honorowym Partnerem tegorocznej edycji wydarzenia został Wodociąg Marecki. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

więcej z kategorii środowisko naturalne/ekologia