ekonomia/biznes/finanse

Grupa Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.

01.09.2017 | Multimedia Polska
  • Przychody Grupy Multimedia Polska w I półroczu 2017 r. wyniosły 343,3 mln zł, co oznacza nieznaczny spadek o 2,0% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.
  • Skorygowana EBITDA wyniosła 173,6 mln zł, a marża EBITDA 50,6%.
  • Zysk netto z działalności kontynuowanej za I półrocze 2017 r. wyniósł 10,8 mln zł.
  • Liczba dostarczonych usług (RGU) na koniec roku wzrosła o 3,0% r/r do 1,71 mln.
  • Na koniec czerwca 2017 r. z usług Grupy Multimedia Polska korzystało ponad 766 tys. klientów usług telekomunikacyjnych.

Zwracamy uwagę, że Grupa MMP wyłączyła ze swoich statystyk operacyjno-finansowych działalność energetyczną jako przeznaczoną do zbycia, przez co zarówno wyniki finansowe, jak i dane operacyjne są nieporównywalne do publikowanych wcześniej tj. do trzeciego kwartału 2016 roku.

- W związku z oczekiwaniem na decyzję UOKiK umożliwiającą nam przystąpienie do sprzedaży akcji spółki, nasze działania operacyjne poddane są bardzo silnej presji ze strony otoczenia biznesowego, świadomego naszej szczególnej sytuacji, co przekłada się na duże trudności w utrzymaniu Grupy w trendzie wzrostowym. Odczuwamy też stale przybierającą na sile presję ze strony dostawców mobilnego internetu w technologii LTE mówi Andrzej Rogowski, Prezes Zarządu Multimedia Polska. W tej szczególnej sytuacji spółki oraz bardzo dużej presji rynku, nasze wyniki za pierwsze półrocze 2017 roku oceniam umiarkowanie pozytywnie, zwłaszcza w kontekście znaczącej redukcji kosztów operacyjnych, co odbywa się bez uszczerbku dla całości biznesu i utrzymującej się dużej satysfakcji naszych abonentów. Jedyną stratą odczuwalną dla klientów może być wyłączenie z naszego biznesu oferty energetycznej. Jesteśmy jednak przekonani, że klienci spółki Multimedia Polska Energia, której akcje zostały sprzedane poza Grupę w lipcu br., a zostaną ostatecznie nabyte przez Grupę Orange po uzyskaniu zgody od UOKiK, nie odczują zmiany właścicielskiej w żaden negatywny sposób.

Stabilne przychody

Grupa Multimedia Polska wypracowała w I półroczu 2017 r. 343,3 mln zł przychodów, co oznacza nieznaczny spadek o 2,0% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Grupa odnotowała wzrost przychodów w segmencie telewizji o 1,9% w odniesieniu do roku poprzedniego (z 182,6 mln zł do 186,0 mln zł) oraz pozostałych przychodów o 44,4% (z 7,9 mln zł do 11,4 mln zł). Sprzedaż w segmencie Internetu była niższa o 7,2% (z 112,8 mln zł do 104,7 mln zł) a telefonii o 12,7% r/r (z 47,2 mln zł do 41,2 mln zł).

W I półroczu 2017 r. struktura przychodów z poszczególnych segmentów była następująca: przychody z segmentu telewizji stanowiły 54,2%, z Internetu 30,5%, z telefonii 12,0%, a pozostałe przychody stanowiły 3,3%.

Rosnąca liczba dostarczanych usług

Na koniec czerwca 2017 r. Grupa Multimedia Polska dostarczała swoim klientom 1,71 mln usług (RGU), czyli o 3,0% więcej niż na koniec czerwca roku ubiegłego. Wzrost RGU związany był ze wzrostem w zakresie segmentu telewizyjnego oraz segmentu internetu.

Wskaźnik liczby usług na jednego klienta wzrósł i wyniósł 2,23 na koniec czerwca 2017 r. wobec 2,08 na koniec czerwca 2016 r. Średni miesięczny przychód na jednego klienta (ARPU) wyniósł 69,0 zł w porównaniu do 68,3 zł rok wcześniej.

Na koniec czerwca 2017 r. Grupa Multimedia Polska świadczyła usługi na rzecz ponad 766 tys. klientów telekomunikacyjnych, z których: 331 tys. korzystało z jednej usługi, 316 tys. z dwóch, a 119 tys. z co najmniej trzech usług.

EBITDA i zysk netto

Skorygowana EBITDA za I półrocze 2017 r. wyniosła 173,6 mln zł wobec 173,4 mln zł rok wcześniej. Zwracamy uwagę, że w związku z wydzieleniem działalności energetycznej wynik za I półrocze 2016 r. uległ przekształceniu w celu zachowania porównywalności danych.

Koszty operacyjne (z wyłączeniem amortyzacji) spadły o 2,6% r/r do 178,6 mln zł, co jest związane ze znacznym obniżeniem kosztów osobowych oraz kosztów sprzedaży i marketingu przy wyższych kosztach zmiennych związanych głównie z programmingiem i prawami autorskimi. Zysk netto z działalności kontynuowanej (tj. po wyłączeniu działalności energetycznej) za I półrocze 2017 r. wyniósł 10,8 mln zł.

Inwestycje Multimedia Polska

W I półroczu 2017 r. Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 107,8 mln zł. W ramach 95,0 mln zł przeznaczonych na rozbudowę, modernizację i utrzymanie własnych sieci – 60,1 mln zł stanowiły inwestycje rozwojowe, związane bezpośrednio ze zwiększeniem zasięgu usług i aktywacją nowych abonentów, a 34,9 mln zł tzw. inwestycje utrzymaniowe związane z zapewnieniem ciągłości świadczenia usług.

informacje o firmie

Informacje o Multimedia Polska SA

Multimedia Polska SA to czołowy ogólnopolski dostawca usług telekomunikacyjnych – telewizji cyfrowej, szybkiego internetu stacjonarnego i mobilnego z pakietem bezpieczeństwa, a także telefonii stacjonarnej i mobilnej. Wśród kompleksowych usług dla domu spółka oferuje również: ubezpieczenie mieszkania, wideo monitoring, energię elektryczną oraz gaz. Szczegółowe informacje dostępne są na multimedia.pl oraz facebook.com/MultimediaPolskaSA.

informacje o firmie

Informacje o Multimedia Polska SA

Multimedia Polska SA to czołowy ogólnopolski dostawca usług telekomunikacyjnych – telewizji cyfrowej, szybkiego internetu stacjonarnego i mobilnego z pakietem bezpieczeństwa, a także telefonii stacjonarnej i mobilnej. Wśród kompleksowych usług dla domu spółka oferuje również: ubezpieczenie mieszkania, wideo monitoring, energię elektryczną oraz gaz. Szczegółowe informacje dostępne są na multimedia.pl oraz facebook.com/MultimediaPolskaSA.